Licence DPL - Dentova Soukromá Licence

Preambule

Existuje spousta užitečných aplikací, pomůcek, služeb, textů a podobných autorských děl, které vznikly z potřeby jejich autorů a byly napsány na míru svým autorům. Někdy se autor podobné aplikace rozhodne, že své dílo dá k dispozici veřejnosti k veřejnému bezplatnému užívání. Bohužel, spousta uživatelů si myslí, že autor má vůči nim nějaké závazky či povinnosti vzniklé ze samotného faktu autorství. Tato licence umožňuje jasné formulování práv autora v případech, kdy je věc, napsaná pro potřeby konkrétní osoby či osob, nabízena k veřejnému užití. Zároveň formuluje podmínky, za kterých může být toto dílo užíváno, záruky na dílo a práva jeho uživatelů.

Účelem licence je, aby si uživatelé uvědomili, že autor díla nemůže za to, že se jim jeho dílo nelíbí, a že není za žádných okolností povinen brát na jejich mínění zřetel. Text vychází z přesvědčení, že cílovou skupinou pro nějaké dílo jsou především lidé, kterým toto dílo vyhovuje, a že neexistuje žádná povinnost, která by autorovi ukládala změnu funkce díla či změnu cílové skupiny; výjimkou jsou změny, učiněné na základě vlastního svobodného rozhodnutí autora. Text formuluje především svobodné právo autora na činění vlastních rozhodnutí, souvisejících s jeho dílem, bez ohledu na přání či mínění kohokoli. To, že autor dá něco k volnému užívání není jeho povinností, ale jeho právem a vůlí, bez ohledu na motivaci jeho rozhodnutí.

Definice

Dílem je v tomto textu nazývána aplikace, pomůcka, služba či obecně autorské dílo, které je publikováno, provozováno či jinak veřejně šířeno podle této licence.

Uživatel je osoba, která není autorem ani provozovatelem, a která užívá či šíří dílo, a to bez ohledu na to, zda je s touto licencí srozuměna či nikoli.

Ujednání

Užívání Díla uživateli se řídí následujícími předpoklady a z nich odvozenými pravidly:

Závěrečná ustanovení

Pokud těmto podmínkám rozumíte a souhlasíte s nimi, jste oprávněni Dílo užívat. Pokud s podmínkami této licence nesouhlasíte, zdržte se okamžitě dalšího užívání či šíření Díla.

Text této licence podléhá jejím pravidlům.


Viz též No Whining License.