Licence DPL - Dentova Soukromá Licence

Revidovaná verze licence DPL. Předmětem licence je úprava vztahu mezi autorem a uživatelem jeho díla tak, aby bylo zachováno autorovo svobodné právo na rozhodnutí, jak s dílem naloží, a to i v případech, že jej nabídl k veřejnému užívání

Preambule

Po webu se šíří spousta "svobodného" materiálu pod nejrůznějšími licencemi — GPL, BSD, Mozilla a dalšími. Tyto licence především ošetřují to, co s materiálem můžete dělat a za jakých podmínek, ale bohužel žádná z nich neošetřovala vztah mezi autorem, který se rozhodl své dílo poskytnout k veřejnému užívání dalším lidem, a uživatelem tohoto díla.

Existuje totiž mnoho užitečných aplikací, pomůcek, služeb, textů a podobných autorských děl, které vznikly z potřeby jejich autorů a byly zamýšleny primárně k soukromému využití. Někdy se autor podobné aplikace rozhodne, že své dílo dá k dispozici veřejnosti k veřejnému bezplatnému užívání. Bohužel, spousta uživatelů si myslí, že autor má vůči nim nějaké závazky či povinnosti vzniklé ze samotného faktu autorství. Tato licence umožňuje jasné formulování vztahu uživatele k dílu a k autorovi v případech, kdy je dílo, napsané pro potřeby konkrétní osoby či osob, nabízeno k veřejnému využití. Zároveň formuluje podmínky, za kterých může být toto dílo užíváno, záruky na dílo a práva či povinnosti jeho uživatelů.

Účelem licence je, aby si uživatelé uvědomili, že autor díla nemůže za to, že se jim jeho dílo nelíbí, a že není za žádných okolností povinen brát na jejich mínění zřetel. Text vychází z přesvědčení, že prvořadou cílovou skupinou takového díla je jeho autor sám, a že neexistuje žádná povinnost, která by autorovi ukládala změnu funkce díla či změnu cílové skupiny; výjimkou jsou změny, učiněné na základě vlastního svobodného rozhodnutí autora. Text formuluje především autorovo právo naložit s dílem tak, jak on sám uzná za vhodné, bez ohledu na přání či mínění kohokoli.

Pokud autor dá své dílo k volnému užívání, není to jeho povinností, ale jeho právem a dobrou vůlí, bez ohledu na motivaci jeho rozhodnutí.

Definice

Dílo je v tomto textu aplikace, pomůcka, služba či obecně jakékoli autorské dílo, u něhož autor rozhodne, že chce, aby se uživatelé řídili pravidly v této licenci obsaženými.

Uživatel je osoba, která není autorem, a která užívá či šíří dílo, pokryté touto licencí.

Autor je osoba, která Dílo vytvořila a/nebo která jej veřejně provozuje, je-li dílo takové povahy, že může být veřejně provozováno, např. jako služba.

Ujednání

Užívání Díla uživatelem se řídí následujícími pravidly:

I. Dílo

II. Práva autora či provozovatele

III. Práva a povinnosti uživatelů

IV. Závěrečná ustanovení

Text této licence je publikován za podmínek, které sám stanovuje, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.


Viz též No Whining License.